Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan
Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kapurwakan kanthi ngluhuraken asma Allah ingkang Maha Tresna, Maha Welas, miwah Maha Asih. Kanthi pangajab kasugengan, kabagyan, karahayon, miwah kabagaswarasan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng panjenengan dalasan kula.

Ingkang kinurmatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Didik Wardoyo, S.E, M.Pd. Bapak/ Ibu dewan pambiji ingkang satuhu wicaksana. Langkung rumiyin kula nyuwun agenging pangaksama awit kumawani ngadeg sinarthan bombonging raos kula nderek mangayubagya adeging Daerah Istimewa Yogyakarta.

Panjenengan dalasan kula sampun anguningani bilih Yogyakarta mujudaken kitha ingkang tumut cawe-cawe tatkala bangsa lan negari Indonesia nggayuh proklamasi kamardikaan. Alhamdulillah, kanthi pikanthuk nugraha saking ngarsa dalem Allah SWT. Yogyakarta katingal sangsaya majeng katitik pembangunan ingkang dipunayahi waradin sakukuban Ngayogyakarta wiwit saking kitha dumugi padusunan dalah pareden. Menapa malih pembangunan babagan pariwisata, Yogyakarta saestu manja saha kawentar saindhenging Nuswantara awit Yogyakarta mujudaken tujuan ingkang kaping kalih saksampunipun provinsi Denpasar, Bali. Wisata ingkang wonten ing Yogyakarta wonten wisata alam, wonten wisata pendidikan, wonten wisata budaya, dalah wisata kuliner.

Kanthi majengipun pembangunan bidang pariwisata mbekta ewah-ewahan ingkang ngremenaken tumpraping warga Yogyakarta tumuju dhumateng tatanan gesang ingkang sejahtera. Awit kathah para wisatawan saking luar kitha Ngayogyakarta saha saking manca negari ingkang sami rawuh dhateng Yogyakarta kepranan saha kasengsem endah saha asrining Yogyakarta. Ngraosaken ayem saha tentrem lan kathah-kathahipun saksampunipun kundur saking Yogyakarta sami mundhut olahan khas Yogyakarta, tuladhanipun kadosta bakpia pathok saha gudeg Jogja.

Jumbuh kalian Yogyakarta ingkang ngemu teges Yogya ingkang kerta tegesipun Yogya ingkang makmur menapa malih Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogya ingkang makmur lan ingkang utama. Kanthi mekaten, jumbuh kaliyan ingkang kaaturaken menawi wonten ing pedalangan mawi basa rinenggo pedalangan swuh rep doto pitono lah pundi to negari kang kaeko adi dasa purwa, eka marang sawiji adi linuwih dasa sapuluh purwa wiwitan ingkang mangka bebukaning carita anenggih nagari Yogyakarta tata titi tentrem kerta raharja gemah ripah loh jinawi panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane, menika kagem Yogyakarta.

Pramila ngarsa dalem Kanjeng Sultan Hamengku Buwono ingkang kaping X kagungan pangajab bilih kepareng badhe nglajengaken menggah kabudhayan saha adhat ingkang lumampah wonten ing Ngayogyakarta, awit menika kinarya srana nyawijiaken antawisipun warga Yogyakarta kaliyan ingkang ngasta pemerintahan wonten ing Yogyakarta utawi saged dipuntingali kadosdene Tugu Golong Gilig ingkang wonten ing Ngayogyakarta menika kinarya pralampita manunggaling antawisipun warga Jogjakarta kaliyan ingkang ngasta pemerintahan Jogjakarta dalah ngemo suraos manunggaling kawula Gusti. Anggenipun nglajengaken kanthi adidasar budaya Ngayogyakarta, budhaya Ngayogyakarta menika kathah sanget kadosta Ringgit Purwa, wonten gamelan, wonten kerajinan perak, wonten beksa, saha wonten budhaya kuliner Ngayogyakarta. Mbok bilih budhaya ingkang lumampah onten ing tlatah Ngayogyakarta jumbuh kaliyan kawontenanipun warga Ngayogyakarta menapa malih ingkang ngemu suraos pitutur luhur kinarya gegebengan dhateng solah bawa tingkah laku warga masyarakat Yogyakarta.

Wondene Yogjakarta katelah Daerah Istimewa kados ingkang sampun kula andharaken wonten ing ngajeng bilih yogjakarta ndherek cawe-cawe, ndherek nyengkuyung tatkala bangsa lan negari Indonesia nggayuh proklamasi kamardikan. Pramila Yogjakarta sinebat kota perjuangan, sinebat kota pelajar, sinebat kota budaya, sinebat kota pariwisata, wonten malih sinebat kota sepeda, saha wonten ingkang mastani ngantos kawentar sakindhenging Nuswantara kota gudeg.

Kinarya pungkasaning atur kula badhe ngaturaken setunggaling tembang "Dhandhang Gula" Jogja Istimewa.

Yogjakarta ing wanci puniki Tansah maju sarto sejahtera Lelandhesan budayane Endah lan adi luhung Tilarane para winasis

Gegulang kautaman lan pakarti luhur Yogyakarta istimewa

Samubarang pembangunan den ayahi Jayalah Yogyakarta

Damar mancung cinupet semanten lan jenang sela wader kali sesondheran, apuranto yen onten lepat kawula,,nuwun..

Wassalamu’alaikum wr,wb.

img

Jogja Belajar Budaya

JB Budaya adalah salah satu layanan unggulan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY yang terintegrasi dengan jogjabelajar.org. JB Budaya merupakan media pembelajaran berbasis website yang mempelajari tentang budaya-budaya di Yogyakarta.
Artikel Terkait

Artikel yang juga anda sukai

Museum Batik Yogyakarta

Yogyakarta banyak sekali menawarkan objek wisata yang dapat dikunjungi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Candi merupakan salah satu objek wisata yang banyak....

Baca Selengkapnya