Sesorah Narima Ing Pandum
Assalamualaikum Wr. Wb.

Rahayu sagung dumadi

Dewan pambiji ingkang dahat kinurmatan

Saha bapak/ibu dwija Basa Jawi ingkang kula tresnani

Mugi kawilujengan miwah kabagyan tansah tumanduk miwah tumedhak kajiwa kasarira  dhumateng kula lan panjenengan sekaliyan.

Puji syukur ingkang tanpa pepindhan konjuk dhumateng ngarsaning Gusti ingkang  Murbeng Dumadi. Awit sih wilasanipun kita saged pepanggihan ing wekdal menika kanthi  karaharjan, kabagyan, tuwin kanugrahan gumelaring bagas kawarasan.

Bapak/Ibu ingkang minulya,

Keparenga kula nilaraken subasita ngadeg wonten ngarsa panjenengan saperlu badhe  ngandharaken sesorah kanthi irah-irahan: NARIMA ING PANDUM

Adhedhasar bausastra Jawi tembung narima tegesipun nampi kalawan panuwun, dene  pandum tegesipun bagean, pepesthen begja-cilaka. Pramila, narima ing pandum  saged dipuntegesi nampi kalawan panuwun marang pepesthening Gusti Allah.

Kawontenan nampi pepesthening Gusti menika boten ateges namung nampi menapa  wontenipun tanpa pangupados. Manungsa winênang ngudi, purba wasesa ing astane  Gusti. Mila, kula lan panjenengan minangka titah sawantah kedah tansah ngupadosi menapa ingkang dados pesthining Gusti. Kados wedkal samenika kula lan panjenengan  kajibah dados dwija basa Jawi. Satunggaling jejibahan ingkang nggadhahi tanggel jawab  luhur. Sanadyan makaten, kawontenanipun taksih wonten ingkang nggadhahi  pamanggih bilih pasinaon basa Jawi kirang wonten mumpangatipun. Rikala para siswa  rumaos kewehan mangretosi materi pasinaon basa Jawi banjur nyepelekaken. Dene ing  griya sampun awis menapa dene babar blas boten micara ngginakaken basa Jawi.

 

Bapak/Ibu ingkang minulya,

Bab menika satunggaling kasunyatan ingkang kedah dipuntampi lan dipunupadosi murih  pasinaon basa Jawi boten kados wastra lungsed ing sampiran. Wosing pasinaon basa  Jawi menika awujud kabudayan tetliaraning para luhur ingkang ngewrat maneka werni  piwulang. Maneka piwulang menika menawi dipunwedhar tamtu ageng mumpangatipun

tumrap pagesangan ing jaman samenika. Tuladhanipun piwulangan bab unggah-ungguh saha sesorah. Ing materi unggah-ungguh para siswa nyinaoni bab tepa selira, andhap  asor, empan papan, lan eling marang sapadha-padha. Wondene, ing materi sesoah para  siswa saged mangretos kadospundi caranipun ndhapuk ukara ingkang trep kalihan  kawontenan lan kadospundi cara ingkang trep ugi leres rikala nembe micara wonten  sangajening tiyang kathah. Saking piwulangan sesorah para siswa nggadhahi  satunggaling sangu: kendel micara ing sangajenging tiyang kathah kanthi trep, sae, lan  leres ingkang samangke dipunbetahaken para siswa ing patembayatan. 

Bapak/Ibu ingkang minulya,

Mata pelajaran basa Jawi minangka muatan lokal wajib wiwit SD/MI dumugi  SMA/SMK/MA ing wewengkon DIY menika salah satunggaling bukti bilih pamarentah  nyengkuyung saestu adeg jejeging kabudayan ing Daerah Istimewa Yogyakarta. Kaleres  18 September 2023 UNESCO netepaken Sumbu Filosofi Yogyakarta minangka salah  satunggaling warisan dunia utawi World Heritage Committee asesirah The  Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks. Bab menika tamtu  damel bomonging manah ngengingi kabudayan Ngayogykarta saged lestantun,  ngrembaka lan sageda anjayeng bawana.  

Wontenipun filosofi sangkan paraning dumadi saged dipunmaknani jumbuh kalihan  kawontenanipun piyambak-piyambak bilih: dwija basa Jawi minangka titah sawantah  ingkang asal paraning saking Gusti saderma nglampahi pesthi kanthi alelandhesan  hamemayu hayuning bawana nyingkiri sakathahing tumindak dur angkara satemah  sageda murakabi tumrap bebrayan agung, ing pangajab manunggaling kawula Gusti  sowan kanthi resiking dhiri.

Bapak/Ibu ingkang minulya,

Makaten andharan saking kula, kathah kalepatan saestu kula nyuwun agunging sih  samudra pangaksama. Jalaran kesandhung ing rata, kebentus ing tawang, dalane  ora mung siji. Bener durung mesthi pener, salah durung mesthi kalah, becik bisa  kuwalik.

Nuwun, nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum Wr. Wb.3

img

Jogja Belajar Budaya

JB Budaya adalah salah satu layanan unggulan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY yang terintegrasi dengan jogjabelajar.org. JB Budaya merupakan media pembelajaran berbasis website yang mempelajari tentang budaya-budaya di Yogyakarta.
Artikel Terkait

Artikel yang juga anda sukai