Memetri Kabudayan saha Kaistimewan Ngayogyakarta Tumuju Indonesia Emas 2045
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sugeng siyang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

 

Sagung Bapa Ibu dewan pambiji ingkang satuhu luhuring budi sumrambah Bapa Ibu pamirsa ingkang tansah bagya lan mulya

 

Minangka purwakaning atur, langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang maha kuwaos, awit saking sih wilasanipun ingkang lumintu miwah lumintir satemah kula lan panjengan sedaya saged pepanggihan kanthi winantu ing suka tuwin basuki, kalis ing rubeda nir ing sambekala sinaosa datan pagut netra. Salajengipun mugi diangunging pangaksama dene kula pun Fabiola Pasca Gitami dwija saking SMA Stella Duce 2 Ngayogyakarta, bebasan keladuk waton kirang deduga, kepareng kula ndherek atur pangraos babagan wigatinipun memetri kabudayan saha kaistimewan Ngayogyakarta tumuju Indonesia Emas ing warsa 2045.

Para pamirsa, wonten ing sasi Maret menika kita sedaya mliginipun tiyang Ngayogyakarta magayubagya hadeging Nagari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampun kathah kamajengan ing Ngayogyakarta menika ingkang saged kita dadosaken minangka kaca pengilon supados kita boten kanyut ilining jaman. Ngayogyakarta menika nggadhahi maneka warna kaistimewan, salah satunggalipun inggih menika kaistimewan bab kabudayan. Sesarengan kaliyan ngrembakaning jaman, kathah para kadang mudha ingkang asring dipunwastani Gen Z menika boten purun kagem nguri-uri lan nresnani kabudayanipun piyambak kamangka inggih lare-lare menika ingkang dados kunci saking Indonesia Emas ing warsa 2045.

Bapa Ibu ingakang satuhu ing kinurmatan, kados pundi menawi kawontenan kados mekaten tansah dipunbudidaya? Menawi kawontenan kados mekaten menika tansah dipunbudidaya, kaistimewan-kaistimewan kalawau saged sirna ing samadyaning margi tumuju Indonesia Emas ing warsa 2045. Lajeng, punapa ingkang saged kula lan panjenengan sedaya tindakaken minangka dwija

 

mliginipun Basa Jawi supados para kadang mudha menika boten nilaraken kabudayanipun piyambak sinaosa para kadang mudha menika wonten ing jaman ingkang modheren?

Ingkang kaping setunggal inggih menika lumantar pasinon Basa Jawa. Kadang mudha ing jaman sakmenika langkung remen nyinau babagan basa lan kabudayan sanses kayata kabudayan manca amargi rumaos menawi kabudayanipun piyambak menika sampun kuna lan nuwuhake raos bosen nalika disinau. Menawi kahanan kados mekaten dipunbudidaya saged damel lumunturing kaistimewan budaya ugi basa kita mangke ing taun 2045. Kagem nyegah lumunturing kaistimewan budaya ugi basa kalawau, kita minangka dwija saged ngginakaken desain pembelajaran ingkang tansah enggal lan ingkang bisa narik kawigatosanipun para kadang mudha nalika ing pasinaon Basa Jawa. Kenging menapa kok kedah mekaten? Supados para kadang mudha suka rena ugi boten kraos bosen anggenipun sinau Basa Jawa.

Salajengipun bab budaya menika boten namung ngengingi basa kemawon ananging ugi babagan subasita, trapsila, saha tatakrama. Kula lan panjenengan sedaya minangka dwija kasuwun bisa paring patuladhan kagem para kadang mudha supados saged tansah ambudidaya subasita, trapsila, saha tata krama ing salabeting gesang menika. Ngengingi babagan ambudidaya subasita, trapsila, saha tata krama menika sayektosipun saged tinampi saking sinten kemawon botena namung saking para dwija, ananing sinaosa kados mekaten para dwija menika saged paring daya ingkang ageng tumrap ngrembakaning budaya Jawa ing samadyaning para kadang mudha. Lumantar tuladha-tuladha ingkang kula sebataken kalawau pangajabipun supados para kadang mudha ing Ngayogyakarta menika saged tansah memetri saha nresnani budaya mituhu dhateng kepyaking jaman ingkang modheren menika, saengga mangke wonten ing warsa 2045 nalika Indonesia ngancik yuswa 100 taun, Ngayogyakarta taksih misuwur kanthi jejuluk Kota Pelajar kang Istimewa ing basa tuwin budaya saha tansah hanjagi swasana ingkang Tata Titi Tentrem Kerta Raharja.

Mekaten ingkang saged kula aturaken, saestu nglenggana kathah kekirangan saha kalepatan keparenga angrerantu lumebering sih Samudra pangaksami jer kula namung titah sawantah. Kula pungaksi atur kula kanthi asesanthi kuncaraning bangsa dumunung wonten ing luhuring budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om santih santih santih Om.

img

Jogja Belajar Budaya

JB Budaya adalah salah satu layanan unggulan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY yang terintegrasi dengan jogjabelajar.org. JB Budaya merupakan media pembelajaran berbasis website yang mempelajari tentang budaya-budaya di Yogyakarta.
Artikel Terkait

Artikel yang juga anda sukai