Sesorah Wigatosipun Kabudayan Wonten Ing Jaman Teknologi Samenika
Assalamualaikum Wr Wb.

Kawilujengan, karaharjan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sedaya  dalasan kula. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken sesarengan tansah muji syukur  wonten ngarsa dalem Gusti Ingkang Maha Agung, awit sih wilasa miwah barokah tansah  sinandhang dhateng panjenengan sedaya dalasan kula. Amiiin. 

Bapak Ibu saha para sedherek ingkang kula kurmati, wonten ing tetandhingan sesorah  menika kula badhe ngaturaken irah-irahan wigatosipun kabudayan wonten ing jaman  teknologi samenika. 

Bapak Ibu lan sadherek sadaya, jaman samenika dipunwastani jaman teknologi. Jaman  utawi mangsa nalika manungsa langkung ngendelaken anggenipun migunakaken piranti  teknologi ing padintenanipun. Kathah sanget piranti teknologi ingkang dipunginakaken  manungsa, kadosta hape, tivi, jaringan internet, lan sapanunggalanipun. Sadaya menika temtu  saged mbiyantu pedamelanipun manungsa. Pedamelan saged dipunlampahi kanthi cepet saha asilipun ugi sae. Ananging, piranti teknologi menika mokal ugi gadhah kakirangan dhumateng  manungsa. 

Manungsa samsaya dinten samsaya namung ngendelaken teknologi. Tuladhanipun ing  babagan pasrawungan, kula saha panjenengan asring mangertosi bilih uleman mboten malih  dipunaturaken dhumateng ingkang kawogan. Ingkang hamengku gati malah ngaturaken serat  ulem lumantar media sosial awujud gambar kemawon. Inggih leres, kanthi cara makaten  menika, ingkang hamengku gati saged ngaturaken serat ulem kanthi cepet, ananging cara kados  menika saged dipunwastani nglirwakaken unggah-ungguh utawi tata krama. Ing  pungkasanipun, menawi cara mekaten dipunlestantunaken, mboten mokal ing mangkih manungsa menika dados pribadi ingkang mboten tepang, mboten srawung kaliyan sesami. 

Ing babagan dhaharan, kathah ingkang samenika ngendelaken aplikasi kanthi teknologi  kadosta go-food lan grab-food. Kula saha panjenengan saged tumbas dhaharan kanthi cepet  lan mboten kedah medal saking griya. Pakulinan ingkang kados mekaten, namung  ndadosaken manungsa kesed saha nggamplaken

Ningali tuladha ing nginggil wau, taksih kathah ingkang mastani bilih ing jaman  samenika, manungsa nilaraken kabudayan lan adat isitiadat ingkang sampun lumampah ing  masyarakat, langkung-langkung lare enem. Kathah lare enem ingkang mboten preduli kaliyan  kiwa tengenipun. Lare-lare menika naming nengenaken anggenipun dolanan gadget lsp.

Lajeng, menapa saestunipun kabudayan taksih wigati ing tengahing jaman ingkang  sarwa modern menika? Taksih. Liripun kados pundi?

  1. Manungsa menika lair lan gesang ing tengahing Masyarakat. Kabudayan dados perangan  ingkang paling wigatos ingkang rumaket wonten ing gesangipun manungsa. Kabudayan  punika saged awujud tata cara anggenipun ngagem busana, tata krama utawi tindak  tanduk, tata basa, saha kados pundi anggenipun srawung.
  2. Wonten ing ranah pendidikan utawi pawiyatan, Ki Hajar Dewantara nate ngendika bilih,  manungsa menika kedah imbang anggenipun nglampahi kodtat alam saha kodrat  jamanipun. Kodrat alam inggih jatining manungsa ingkang mboten saged uwal saking  kabudayan ingkang sampun dipunugemi masyarakat. Wondene kodrat jaman inggih  menika jatining manungsa ingkang tansah gesang saemper kaliyan donya ingkang  sangsaya majeng saha modern. Kekalihipun mboten saged mlampah piyambak piyambak. Menawi salah setunggaling kodrat menika mboten saged dipunlampahi kanthi  sae, gesanging manungsa badhe njomplang saha mboten teteg.
  3. Gesanging manungsa, kula ibarataken kadosta layangan ingkang saged muluk dhuwur  kanthi anteng. Layangan menika nggambaraken kodrat jamaning manungsa. Manungsa  ingkang saged muluk dhuwur amargi sarwi ngandelaken teknologi. Talining layangan  ingkang tinalen ing siti punika nggambaraken talining kodrat alam. Kodrat ingkang  naleni manungsa, amrih mboten uwal saking kabudayan ing sampun dipunugemi.  Menapa ingkang badhe kelampahan menawi layangan menika mboten tinalenan ing siti  ? Layangan kala wau panci saged muluk dhuwur. Ananging muluking layangan menika  mboten anteng nanging mobat mabit amargi angin. Pungkasanipun, layangan menika  pedhot lan mabur mboten ngertos juntrungipun. Menungsa ugi kados mekaten. Menawi  menungsa naming ngendelaken kodrat jaman kemawon, manungsa menika panci saged  mabur dhuwur, saged sukses ing gesang kadonyanipun ananging tebih saking tata krama  lan jatining dhiri ingkang kedah dipunugemi.

Lajeng, minangka gurunipun lare ing generasi milenial utawi teknologi, menapa ingkang  saged kula saa panjenengan lampahi kangge nyangoni?

Sepisan, sinau kabudayan kedah kita uri-uri lan kita gatosaken. Mboten namung mangertosi  namung ugi saged nglampahi wonten ing padintenan. Guru kedah saged paring tuladha  ingkang leres ing babagan kabudayan; inggih bab rasukan utawi nyenyandhang, tata basa, lan  ugi unggah ungguh utawi tata krama.

Ingkang sepisan babagan tata busana. Kathah lare enem ingkang mboten preduli lan  migatosaken anggenipun ngagem busana. Para mudha langkung milih menapa ingkang  nembe kondhang ananging mboten menggalih pantes mbotenipun busana menika ing  tengahing masyarakat. Dados guru ateges kita dipun ajak sageda paring tuladha dhumateng  para siswa anggenipun angagem busana amrih sageda ngagem busana kanthi trep lan sae. 

Ing salajengipun babagan tata basa. Guru kedah paring pangertosan dhumateng para siswa  kados pundi anggenipun matur kaliyan tiyang sanes, ingkang saumuran utawi ingkang luwih  sepuh. Tata basa menika sanget wigati ing jaman samenika. Kanthi migatosaken tata basa,  kawula mudha ing samangke saged dados pribadi ingkang ngurmati lan ngajeni tiyang sanes,  langkung-langkung priyayi ingkang langkung sepuh.

Ingkang mboten kalah wigatinipun inggih menika bab tata krama minangka guru kedah saged  paring kawruh lan tuladha kados pundi anggenipun kedah tumindak ing ngajengipun rencang  utawi tiyang ingkang langkung sepuh. Kawruh menika mboten namung dipun wulangaken  ing pawiyatan kemawon, nanging ugi kedah dipun pratelakaken wonten ing gesang  padintenan. 

Kanthi pengertosan saha tuladha sae, ing tembe mugi-mugi para lare sageda dados generasi  ingkang mboten amung mentingaken teknologi kemawon, nanging ugi dados generasi  ingkang tetep teguh ing kabudayan. Mugi para lare menika sageda muluk dhuwur nggayuh  idham-idhamanipun, tanpa kesupen anggenipun nglestantunaken budaya ingkang adi luhur.

Makaten ingkang dados atur kula. Mugi atur kula menika sageda migunani tumraping kita  sadaya. Hambokbilih kathah lepat anggen kula matur, kawula nyuwun lumunturing samodra  pangaksami. Matur nuwun, sugeng enjing.

Wasalamualaikum Wr. Wb

img

Jogja Belajar Budaya

JB Budaya adalah salah satu layanan unggulan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY yang terintegrasi dengan jogjabelajar.org. JB Budaya merupakan media pembelajaran berbasis website yang mempelajari tentang budaya-budaya di Yogyakarta.
Artikel Terkait

Artikel yang juga anda sukai