Napak Tilas Patriotisme Pangeran Mangkubumi Kinarya Mujudaken Kartaraharjaning Ngayogyakarta Hadiningrat Sacara Lumintir
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera kangge kula panjenengan  sedaya, Om Swatyastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Nuwun..Kawula nuwun…

Dhewan pambiji ingkang dahat kinurmatan, Bapak ibu dwija pamupu aben wasis sesorah  kangge mengeti saha mahargya dinten Hadeging Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kula  hormati saha sagung pamirsa ingkang kula tresnani

Sumangga langkung rumiyin kula panjenengan tansah ngonjukaken raos suka syukur  wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung dene awit saking kamirahanipun kula  panjenengan sedaya taksih pinaringan kawilujengan saha kabagaswarasan, satemah  dipunparengaken pinanggih sinaosa boten saged aben ajeng kanthi kebak ing karaharjan saha boten wonten pambengan setunggal punapa.

Dhewan pambiji ingkang dahat kinurmatan, bapak ibu pamupu aben wasis sesorah ingkang  kula ormati, saha para pamirsa ingkang kula tresnani, wonten ing kalodhangan menika keparenga  kula ngandharaken sesorah kanthi irah-irahan: Napak Tilas Patriotisme Pangeran  Mangkubumi Kinarya Mujudaken Kartaraharjaning Ngayogyakarta Hadiningrat Sacara  Lumintir.

Sagung para pamirsa ingkang kula ormati linangkung dhewan pambiji ingkang dahat  kinurmatan. Miturut Suprapto (2007:38), patriotisme inggih menika greged kangge nresnani  bangsa tuwin negarinipun utawi sikap ingkang kanthi rila ngurbanaken samudayanipun kangge  kuncara miwah kartaraharjaning bangsa saha negarinipun. Wondene Rashid (2004:5) nyebataken  bilih nilai-nilai patriotisme ing antawisipun inggih menika setya, kendel, iklhas, saha katresnan  dhumateng bangsa tuwin negari. Adhedhasar pemanggih-pamanggih menika saged dipundudut  bilih patriot utawi patriotisme inggih menika sikap manungsa ingkang gadhah kekendelan,  kasetyan, Ikhlas, saha tresna dhumateng bangsa saha negari kangge ageng saha kuncaraning  bangsa ugi negari. 

Sagung para pamirsa ingkang kula hormati linangkung Dhewan Pambiji ingkang minulya.  Watak utawi Jiwa patriot mila kedah dipuntanemaken dhumateng sedaya tiyang langkung langkung dhumateng generasi mudha minangka paraga ingkang badhe nglajengaken kuncara saha  lestantuning bangsa. Salah setunggal pambudidaya inggih menika kanthi nulad para pahlawan  kusumaning bangsa. Salah satunggal pahlawan ingkang saged dipuntuladhani inggih menika  Pangeran Mangkubumi.

Pangeran Mangkubumi nalika maksih timur pinaringan asma BRM Sujono, miyos ing  Kartasura 4 Agustus 1717 ( Rabu Pon, 26 Ruwah Wawu 1641). Pangeran Mangkubumi nindakaken  peperangan sadangunipun kirang langkung 9 taun mengsah VOC. VOC dipunanggeb ngganggu,  ngrisak ngresahi tatanan ingkang wonten ing Kraton Mataram wekdal semanten. Perang  antawisipun prajurit-prajurit Pangeran Mangkubumi mengsah wadya bala VOC dipunpungkasi  kanthi ngawontenaken bedhamen lumantar prajanjen Giyanti. Prajanjen menika wosipun Praja  Mataram dipunpilah dados kalih inggih menika Surakarta Hadiningrat kanthi Paku Buwana III  ingkang jumeneng minangka Susuhunan saha Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang dados  panguwaos inggih menika Pangeran Mangkubumi. Nalika Jumeneng nata nglenggahi panguwaos  Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat jejuluk Ngarsa Dalam Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun  Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama  Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping 1 (https://id.m.wikipedia.org).

Sagung para pamirsa ingkang kula hormati, dhewan pambiji ingkang dahat kinurmatan.  Nalika Pangeran Mangkubumi mengsah perang lumawan Penjajah VOC tansah kinanthen watak  kebak greged ingkang makantar-kantar saha boten gampil mutung kangge njejegaken kawibawan  bangsa Mataram lumantar watak sawiji, greget, sengguh, saha ora mingkuh sinartan tekad golong  gilig. Kanthi watak saha tekad menika pranyata kuwawi damel Praja Ngayogyakarta dados praja  ingkang kiyat, kokoh bakoh, makmur, saha kartaraharja. Kanthi watak-watak saha tekad menika  ing samangke Ngayogyakarta ingkang mila dados Dhaerah Istimewa Yogyakarta dipunajab saged  sacara lumintir manggih Tata Tentrem Kartaraaharja dumugi pupating jagad. Wondene  werdinipun saben-saben watak saha tekad inggih menika.

1

Angka setunggal Sawiji 

Sawiji tegesipun setunggal (Poerwadaminta, 1939 : 549). Tembung sawiji menika  dipunmaknani minangka fokus dhumateng gegayuhan; boten mangro, saged meper saha  nanggulangi sedaya pepalang ingkang badhe nggiri godha satemah saged nyabaraken gegayuhan.  Pangeran mangkubumi mila kagungan watak sawiji menika. Kanthi watak nyawiji ingkang  dipuntuladha saking Pangeran Mangkubumi menika, ancas kangge mujudaken Ngayogyakarta  ingkang tata titi tentrem karta raharja badhe mawujud. Mawujudipun boten naming ing wekdal  samenika ananging mawujud kanthi lumintir dumugi ing wekdal samangke. 

Angka kalih Greget 

Greget ateges nindakaken pakaryan linambaran semangat ingkang makantar-kantar, boten  gampil nglokro. Kritikan utawi panyaruwe, panyendhu dipunanggep minangka tantangan ingkang  kedah dipunadhepi murih sedaya panjangka saged kasembadan. Boten gampil nalika sampun  dipunbudidaya, dipuntindakaken ananging lajeng dipunpaido dening tiyang sanes. Menawi  perkawis menika dipunpenggalih kanthi manah ingkang alit menika saged ndadosaken nglokro  temah sedaya panjangka saged cabar tanpa guna. Kangge ngipuk-ipuk greged temtu kemawon  kedah linambaran manah dhadhag. Sedaya pepalang saged kabengkas kanthi greged ingkang  makantar-kantar temah sedaya panjangka saged kasembadan. Bab menika kados dene patuladhan  saking Pangeran Mangkubumi nalika badhe mujudaken gegayuhan luhur. Boten sekedhik  pepalang ingkang mambengi, ananging kanthi greged ingkang makantar-kantar ndadosaken  gegayuhan Pangeran Mangkubumi mujudaken Ngayogyakarta santosa saged kasembadan.

Angka tiga Sengguh 

Sengguh ateges sikap punapadene tumindak ingkang nedahaken raos pitados dhumateng  dhiri pribadi kanthi linambaran manah andhap asor tebih saking watak kumalungkung. Pitados  dhumateng dhiri pribadi badhe nukulaken pangajab, pikajengan, saha pepenginan ingkang badhe  mawujud. Pangeran Mangkubumi satria Mataram cihna saged ngrampitaken sedaya perkawis

perkawis ingkang ndadosaken pepalang tumrap gegayuhan luhuripun. Kanthi watak sengguh datan  angkuh gegayuhan luhur saged kasembadan. Patuladhan menika saged dipunlajengaken kangge  njagi, nggulawenthah, saha nglestantunaken Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang ayom-ayem  temah kartaraharjaning Ngayogyakarta Hadiningrat saged kasembadan. 

Angka sekawan Ora Mingkuh 

Ora Mingkuh tembung ora mingkuh gadhah makna wantun ndhadhagi samukawis kanthi  sadhar saha eklas. Ora mingkuh saged ugi maknanipun wantun tanggel jawab. Tanggel jawab  menika minangka satunggaling sikap punapadene patrap kangge nindakaken ayahan saha  kewajiban ingkang dados sesanggenipun tumrap pribadi, masyarakat, lingkungan  sakiwatengenipun, negari punapadene dhumateng Gusti Ingkang Akarya Jagad. Ora mingkuh ugi  saged gadhah makna suthik mutung, netepi menapa ingkang sampun dados kesagahanipun kanthi  sedaya akibatipun. Watak ora mingkuh linambaran greged suthik mutung saking Pangeran  Mangkubumi saged dipuntingali saking perjuanganipun nalika lumawan mengsah VOC. Pangeran  Mangkubumi gadhah tanggel jawab ingkang awrat kangge nyingkiraken ugi nyirnakaken sedaya  pepalang saha pangaribawa ingkang boten sae tumrap kawula punapadene Praja Ngayogyakarta satemah sedaya pepenginan utawi gegayuhan saged kasembadan. 

Saking watak ora mingkuh Pangeran Mangkubumi menika saged dipuntuladha dening para  kawula ing Daerah Istimewa Yogyakarta mliginipun para generasi mudha bilih sikap saha patrap  ingkang nedahaken raos tanggel jawab kedah dipuntindakaken kanthi dhisiplin. Kanthi wantun  tanggel jawab awit sedaya ayahan punapadene akibatipun temah generasi mudha sansaya dangu  sansaya dhiwasa wekasan kawicaksanan saged mawujud. Kanthi kawicaksanan menika temah  sedaya perkawis saged dipunudhari sacara sae. 

Sagung para pamirsa ingkang kula hormati, dhewan pambiji ingkang dahat kinurmatan.  Watak nyawiji, greged, sengguh, saha ora mingkuh menika boten cekap kangge nglajengaken saha  mujudaken kartaraharjaning kawula ing Praja Daerah Istimewa Yogyakarta menawi naming  katindakaken secara piyambak-piyambak. Sedaya gegayuhan luhur menika saged kalampahan

saha mawujud menawi watak nyawiji, greged, sengguh, saha ora mingkuh menika kinanthen tekad  golong gilig ing antawisipun sedaya kawula. Boten namung golong giliging para kawula kemawon

2

ananging sedaya tiyang ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta kedah golong gilig, saiyeg  saeka kapti manunggaling kawula saha Gusti kangge mujudaken Ngayogyakarta ingkang  kartaraharja ing sadhengah aspek pagesangan sacara lumintir.

Wasana sumangga patuladhan saking Pangeran Mangkubumi watak nyawiji, greged,  sengguh, ora minggkuh linambaran tekad golong gilig, saiyeg saeka kapti, manunggaling para  kawula kaliyan para pangembating praja dados cepengan satemah samangke kartaraharjaning  Ngayogyakarta Hadiningrat saged mawujud sacara lumintir. Minangka pungkasaning atur

keparenga kula ngaturaken setunggal pada sekar Pangkur

Gegayuhan den jinangka

Raharjaning Ngayogyakarta nagri

Kanthi nulad nata agung

Narendra kang kapisan

Ngayogyakarta Hadiningrat Sultan puniku

Weh tuladha mring kawula

Lumintir salami-lami

Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken hambok bilih wonten cicir ceweting atur, galap  gangsuling basa miwah sastra ingkang singlar saking reh tata krama miwah suba sita temah  andadosaken kirang rena ing penggalih Jengandika estu Jenang sela wader pantun sesonderan  apuranta lamun wonten lepat kawula. Wasalamamualaikum warohmatulahi  wabarakatuh…..nuwun…nuwun…matur nuwun. Rahayu.

img

Jogja Belajar Budaya

JB Budaya adalah salah satu layanan unggulan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY yang terintegrasi dengan jogjabelajar.org. JB Budaya merupakan media pembelajaran berbasis website yang mempelajari tentang budaya-budaya di Yogyakarta.
Artikel Terkait

Artikel yang juga anda sukai